بحث شفاعت

[راه نجات از شرّ غُلات]

بحث شفاعَت
شفاعتی که در قرآن است
(حقایق عریان)

تألیف:
حیدر علی قلمداران
(1368-1292 شمسى)

 

تصحيح و مراجعه:
اسحاق دبیری (رحمه الله)

 

 

مختصرى از كتاب
 
اين كتاب مربوط به بحث شفاعت است بیاری خدای متعال تقدیم طالبان حق و حقیقت میکنیم و امیدواریم که در جامعۀ گمراه ما باعث تنبه و هدایت شود، چه میدانیم علت اصلی و مهم نفرت نسل جوان از مسائل دین و ایمان همان نشر خرافات و بسط موهومات است که بنام حقائق دین درمیان این مردم در ترویج و گسترش است.
 

دانلود فایل Word

دانلود فایل PDF