مسأله خمس مأخوذ از کتاب و سنت

 

 
 بحثی عمیق پیرامون مســـأله خمــــس
مأخوذ  از کتاب و سنت
نوشته:  حیدر علی قلمداران قمی
(1292- 1368 شمسى)
 
 
مختصرى از كتاب
 
خمس که بنص صريح قرآن و سنت روشن پيغمبر آخرالزمان و سيره عموم مسلمانان نام يک پنجمي است که از غنيمت جنگ با مشرکين که عايد اردوي مجاهد مسلمين مي‌شود، زمامدار و پيشواي آن جنگ مي‌تواند به اين مقدار از غنائم بردارد و چهار پنجم ديگر آن را طبق دستور اسلامي به مجاهدين واگذارد امروز بصورت ماليات ظالمانه‌اي درآمده است که نه از اموال مشرکين بلکه از دسترنج طبقات قوي وضعيت شيعيان با اخلاص اميرالمؤمنين براي طبقه خاصي از انگلان گرفته مي‌شود