راه نجات از شر غلاة

راه نجات از شر غلاة - بحث غلاة

کتاب ارزنده استاد حیدرعلی قلمداران

 

از سلسله نشرات
حقايق عريان
در علل و عوامل انحطاط و ارتقاء مسلمانان
 
مختصرى از كتاب
 
بحث غلاةاز سلسله نشرات حقايق عريان در علل و عوامل انحطاط و ارتقاء مسلمانان مي باشد با مطالعة مختصري در تاريخ اديان به روشني معلوم مي‌شود كه بدترين آفتي كه حقايق ديني را در هر زمان تهديد مي‌كند مُبتلا شدن به آفت غلو و خرافات است و اين آفت از چند جهت و به چند علت متوجه هر دين حقي است.... اين كتاب توسط استاد بزرگوار حیدر علی قلمداران نوشته شده است.
 

دانلود نسخه Word

دانلود نسخه PDF

دانلود نسخه HTML

دانلود EBook